Šperos.lt > Fizika > Elektromagnetizmas > Elektromagnetizmo uždaviniai
Elektromagnetizmo uždaviniai

(4 darbai)

Elektra (4)Fizikos elektros kurso išspręsti uždaviniai. Raskite srovės tankio modulį, kai 2 cm2 skerspjūvio laidininku per valandą prateka 7,2 C elektros krūvis. Vario 1 m3 laisvųjų elektronų skaičius yra 1028. Rasti kryptingo elektronų judėjimo vidutinį greitį varyje 4,0 mm2 skerspjūvio plote, per kurį teka 32 A srovė. Raskite kvadrato su įstrižainėmis tipo vielinės figūros pilnutinę varžą, kai ji įjungta į grandinę, kaip parodyta 1 paveikslėlyje. 283 K temperatūroje tam tikro lydinio rezistoriaus varža 150 Ω. Raskite, kiek kartų padidėtų rezistoriaus varža, jei jį pakaitintume iki 293 K temperatūros. Temperatūrinis varžos koeficientas šiam lydiniui 0,01 K-1.Varinės vielos sruoga yra 0,89 kg masės ir 6,8 Ω varžos. Nustatykite vielos skerspjūvio plotą, jei vario savitoji varža 1,7 ∙ 10-18 Ω∙m ir 8,9 g/cm3 tankis. Į 250 V tinklą įjungta 25 lempučių girlianda ir 25 A srovės stiprio naudotojas. Nustatykite vienos lemputės varžą, jei lemputės sujungtos lygiagrečiai. Grandinės dalį sudaro 3 nuosekliai sujungti laidininkai, kurių varžos 5 Ω, 10 Ω ir 15 Ω (1 pav.). Raskite įtampos kritimą grandyje, jei srovės stipris 10 Ω laidininke lygus 1,2 A. Grandinė sudaryta iš 4 Ω rezistoriaus, prijungto nuosekliai su 8 Ω ir 16 Ω rezistoriais, kurie tarpusavyje sujungti lygiagrečiai (2 pav.). Nustatykite įtampą 4 Ω rezistoriuje, jei 8 Ω rezistoriuje teka 10 A srovė. Nustatykite srovės šaltinio EVJ ir vidinę varžą žinant, kad, kai teka I2 = 15 A stiprio srovė ant išorinio rezistoriaus išsiskiria P1 = 9,5 W, o kai srovės stipris I2 = 7 A išsiskiria P2 = 12,6 W. Vidinės varžos naudinga galia pasiekia didžiausią 12 V vertę, esant 3 A srovės stipriui. Raskite srovės šaltinio elektrovarą. Prijungus 5 Ω varžos rezistorių, elementų baterija duoda 2 A srovės stiprį. Baterijoje trumpojo sujungimo srovės stipris 10 A. Apskaičiuokite baterijos didžiausią naudingą galią. Galia, išsiskyrusi laidininke, priklausanti nuo srovės stiprio, kinta pagal dėsnį P = 15,4 ∙ I2, kur I - srovės stipris amperais, P - galia vatais. Nustatykite laidininko varžą. Dvi kartu dirbančios 80 ir 40 W spiralės, pašildo vandenį per 30 min. Kiek kartų padidėtų šildymo laikas, jeigu antroji spiralė perdegtų po 15 min. nuo šildymo pradžios? Prijungta prie akumuliatoriaus 2,5 Ω varžos lempute teka 8 A srovės stipris. Kiek kartų sumažės akumuliatoriaus energija per 30 minučių? Akumuliatoriaus vidinės varžos ir sujungtų laidų varžos nepaisyti. Kokiu atstumu galima perduoti elektros energiją iš 10 kV elektrovaros šaltinio laido pagalba, kad 12,5 Ω apkrova išsiskirtų 2,5 kW galia? Laido savitoji varža 2,5 ∙ 10-8 Ω∙m, skerspjūvio plotas 1,25 mm2. Šaltinio vidinės varžos nepaisyti. Kiek prireiktų 2 V elektrovaros ir 0,2 Ω vidinės varžos galvaninių elementų, kad gautume 20 V elektrovaros ir 0,02 Ω vidinės varžos bateriją? Esant trumpam srovės šaltinio sujungimui, per 6 Ω varžos bateriją teka 1 A srovės stipris. Raskite trumpojo sujungimo srovės stiprį, kai baterijos vidinė varža 1,5 Ω. Srovės šaltinio elektrovara 18 V. Nustatykite srovės šaltinio gnybtų įtampą, jei šaltinio vidinė varža du kartus mažesnė nei išorinėje grandinėje. Du 1,2 V ir 4,8 V elektrovaros bei 0,3 Ω ir 0,6 Ω vidinėmis varžomis elementai sujungti vienodais poliais (1 pav.). Raskite srovės stiprį grandinėje. Miliampermetras, kurio vidinė varža R0 = 9,9 Ω, skirtas ne stipresnėms kaip 10 mA srovėms matuoti. Ką reikia padaryti, kad šį prietaisą būtų galima naudoti, matuojant sroves iki 1 A? Pagal 2 uždavinio sąlygą nustatykite ką reikia padaryti, kad šį prietaisą būtų galima naudoti, matuojant įtampas iki 1 V? Nustatykite mokyklinio galvanometro šunto varžą, kuriuo matuojamas srovės stipris iki 1 A, jeigu galvanometro varža be šunto – 25 Ω, o skalė apskaičiuota 2,5 mA. Voltmetras, apskaičiuotas matuoti įtampą iki 90 V, turi 3 kΩ vidinę varžą. Kokią papildomą varžą reikia prijungti prie voltmetro, kad juo būtų galima matuoti 450 V įtampą? Kiek laiko prireiks tam, kad nikeliuojant 120 cm2 paviršiaus ploto gaminį, jis pasidengtų 30 μm nikelio sluoksniu? Įtampa tarp vonelės gnybtų – 1,8 V, tirpalo varža – 3,75 Ω. Kiek energijos šiam procesui bus sunaudojama?3 cm x 4 cm matmenų plonos stačiakampės plokštelės dvi kraštinės padengtos 10 μm storio aukso sluoksniu. Kiek laiko elektrolitu tekėjo 1,5 A srovės stipris? Skaityti daugiau
FotoefektasFotoefekto uždavinių sprendimo pavyzdžiai. 1. Šviesos, krintančios ant metalo plokštelės, bangos ilgis sumažėjo nuo 500 nm iki 250 nm. Nustatykite elektrono išlaisvinimo darbą, jeigu žinoma, kad maksimali elektronų kinetinė energija tada padidėjo 2,5 karto. 2. Koks maksimalus elektronų, išplėštų iš platinos paviršiaus, greitis, apšviečiant jį 100 nm bangos ilgio šviesa? 3. 1 μF talpos metalinio šrato krūvis lygus 6,3 μK. Nustatykite, kiek padidės šrato krūvis ilgai švitinant jį elektromagnetiniu spinduliavimu, kurio vieno fotono energija lygi 7,2 eV. Elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas lygus 1,6 eV. 4. Nustatykite kalio raudonąją fotoefekto ribą. 5. 5,3 eV energijos fotonas išplėšia iš metalinės plokštelės paviršiaus elektroną. Kokią energiją turi turėti fotonas, krintantis į šį paviršių, tam, kad maksimalus išlekiančių elektronų greitis padidėtų 1,5 karto. Raudonoji fotoefekto riba 325 nm. 6. Cezio raudonoji fotoefekto riba 653 nm. Raskite fotoelektronų, išmuštų švitinant cezį violetine šviesa, greitį. Violetinės šviesos bangos ilgis 400 nm. Elektrono masė m = 9,1 ∙ 10-31 kg. 7. 64 W galios monochromatinės šviesos šaltinis kas sekundę išspinduliuoja 1020 fotonų, dėl kurių ant plokštelės gaunamas fotoefektas. Iki kokio potencialo ilgai švitinant užsikraus plokštelė? Skaityti daugiau
Optika (6)Optikos uždaviniai. Šviesos spindulys krinta iš oro į lygiagrečių plokščių paviršių stiklinę plokštelę 45o kampu. O iš stiklo patenka į skystį. Raskite lūžio kampą skystyje. Skysčio lūžio rodiklis 1,41. Šviesos spindulys krinta iš terpės, kurios lūžio rodiklis 1,25, į terpę, kurios lūžio rodiklis 1,75. Kampas tarp atspindėto ir lūžusio spindulių lygus 90o. Raskite spindulio kritimo kampo į dviejų terpių ribą tangentą. Šviesos spindulys išsiskleidžia į 187,5 m ilgio optinį pluoštą per 1,25 μs. Raskite visiško atspindžio kampą riboje pluoštas - vakuumas. Šviesai pereinant iš pirmos terpės į antrą, lūžimo kampas lygus 45o, o pereinant iš pirmos į trečią - 30o (esant tam pačiam kritimo kampui). Raskite visiško atspindžio kampą spinduliui krintant iš trečios terpės į antrą. Šviesos spindulys krinta į stiklinę plokštelę kampu, kurio sinusas lygus 0,8. Stiklinės plokštelės lūžio rodiklis 1,7. Išėjęs iš plokštelės spindulys nukrypsta 3 cm. Koks plokštelės storis, jei ji yra ore. Į stiklinę prizmę, kurios laužiamasis kampas 30o, statmenai šoninei sienai krinta spindulys. Apskaičiuokite, kokiu kampu nukryps spindulys (spindulio nuokrypio kampą) išeidamas iš prizmės, jei jos lūžio rodiklis 1,6. Prizmė yra ore. Žmogus, kurio ūgis 1,7 m, eina 1 m/s greičiu gatvės žibinto link. Vienu laiko momentu žmogaus šešėlio ilgis 1,8 m, o po 2 s - 1,3 m. Kokio aukščio gatvės žibintas? Žmogus, stovintis ant aukšto ežero kranto, seka skrendantį paukštį. Vienu laiko momentu paukštis matomas 30o kampu virš horizonto, o jo atvaizdas vandenyje - 45o horizonto atžvilgiu. Raskite aukštį, kuriame stebėjimo momentu yra paukštis, jei žmogaus akys yra 5 m aukštyje virš ežero paviršiaus. Lėktuvas praskrenda virš panirusio į nedidelį gylį povandeninio laivo aukštyje 1,5 km. Kokiame aukštyje skrenda lėktuvas, stebint iš povandeninio laivo? Vandens lūžio rodiklis 4/3. Apskaičiuokite stiklo absoliutinį lūžio rodiklį, jei šviesa stikle sklinda greičiu v = 2•108 m/s. Šviesos spindulys stikle (lūžio rodiklis 1,5) pereina 0,2 m atstumą. Kokį atstumą šviesos spindulys pereis per tą patį laiką vakuume? Raskite taškinio šviesos šaltinio atvaizdų skaičių, gautų dviem plokščiaisiais veidrodžiais, tarp kurių 90o kampas. Veidrodį pasuko 30o kampu atžvilgiu ašies, einančios per jos plokštumą. Raskite veidrodžio atspindėto spindulio posūkio kampą, išreikštą laipsniais, jeigu krintančio spindulio kryptis pastovi. Plokščias veidrodis AB gali suktis apie ašį O. Šviesos spindulys krinta į veidrodį kampu α. Kokiu kampu pasisuks atsispindėjęs spindulys, jei veidrodis pasisuks 150o kampu? Atstumas nuo daikto iki jo atvaizdo plokščiame veidrodyje 3,14 m. Raskite atstumą nuo plokščio veidrodžio iki daikto atvaizdo. Duotas 2l1 pločio veidrodis. Šalia jo, stovi žmogus A. Kitas žmogus B eina statmenai veidrodžio centrui C. Koks turi būti didžiausias atstumas nuo žmogaus B iki veidrodžio, kad A ir B pamatytų vienas kitą veidrodyje? Atstumai l1 = CD, l2 = DE ir l3 = EA. Glaudžiamuoju lęšiu, kurio kreivumo spinduliai R1 = 15 cm ir R2 = 25 cm, gaunamas tikrasis daikto atvaizdas 50 cm atstumu nuo lęšio. Atstumas tarp daikto ir lęšio lygus 25 cm. Raskite lęšio: a) laužiamąją gebą; b) lūžio rodiklį šimtųjų tikslumu. Lęšis yra ore. Siaurėjantis spindulių pluoštas krinta į sklaidomąjį lęšį taip, kad visų spindulių tęsiniai susirenka taške, esančiame 15 cm atstumu nuo lęšio. Raskite lęšio židinio nuotolį, jei lūžę spinduliai susikerta taške, kuris yra 60 cm atstumu nuo lęšio. Siauras lygiagrečių spindulių pluoštas krinta į lęšį sudarydamas su pagrindine optine ašimi 5o kampą. Raskite lęšio židinio nuotolį, jei spinduliai susikerta 14 cm atstumu nuo pagrindinės optinės ašies. 10 cm ilgio daiktas yra glaudžiamojo lęšio, kurio židinio nuotolis 40cm, pagrindinėje optinėje ašyje. Kiek kartų atvaizdas didesnis už daiktą, jei artimiausias daikto taškas nuo lęšio yra 50 cm atstumu? Lempa yra 2 m atstumu nuo ekrano. Kokiu atstumu nuo lempos reikia padėti glaudžiamąjį lęšį, kurio židinio nuotolis 0,4 m, kad ekrane stebėtumėme padidintą lempos atvaizdą? Šviečiantis daiktas yra 4,2 m atstumu nuo ekrano. Kur reikia padėti glaudžiamąjį lęšį, kad gautume 20 kartų padidintą atvaizdą? Raskite lęšio optinę gebą. Šviečiantis daiktas ir ekranas yra 120 cm atstumu vienas nuo kito. Tarp jų padėtas glaudžiamasis lęšis. Esant tam tikrai lęšio padėčiai nuo ekrano, jame gaunamas ryškus padidintas atvaizdas. Kai lęšis pastumiamas 90 cm, ekrane gaunamas ryškus sumažintas atvaizdas. Raskite lęšio židinio nuotolį. Skaityti daugiau
Optika (9)Išspręsti 8 optikos ir 8 atomo fizikos uždaviniai. Skaityti daugiau