Šperos.lt > Fizika > Elektromagnetizmas > Elektromagnetizmo šperos
Elektromagnetizmo šperos

(17 darbai)

Elektra (2)Elektros srovė metaluose. Elektros srovė. Srovės stiprumas. Nuolatinė srovė. Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininko varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Išorinė grandinės dalis. Vidinė grandinės dalis. Pašalinės jėgos. Elektrovaros jėga. Energijos tvermės dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Varžos priklausomybė nuo temperatūros. Santykinis varžos pokytis. Temperatūrinis varžos koeficientas. Superlaidumas. Elektros imtuvų jungimo būdai. Elektros šaltinių jungimas į baterijas. Darbas. Galia. Džaulio Lenco dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Termoelektriniai reiškiniai. Elektros srovė skysčiuose. Faradėjaus dėsnis. Elektros srovė dujose ir vakuume. Voltamperinė charakteristika. Savaiminio išlydžio atmainos. Elektros srovė praretintose dujose. Plazma. Diodas. Voltamperinė charakteristika. Triodas. Elektroninis vamzdis. Elektros srovė puslaidininkiuose. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Elektroninis elektros ventilis. Tranzistorius. Skaityti daugiau
Elektra ir magnetizmasElektroninės teorijos pagrindai. Kulono dėsnis. Elektrinis dipolis. Darbas perkeliant elektros krūvį. Potencialas. Ryšys tarp potencialo ir įtampos. Kūnų elektrinės savybės. Laidininkai dielektriniame lauke. Dielektrikai. Elektrinė talpa ir kondensatoriai. Nuolatinė elektros srovė. Metalų elektroninis laukas. Omo dėsnis. Laidininkų jungimo būdai. Kirchhofo taisyklės. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Puslaidininkų elektrinis laukas. bendros žinios apie juostinę teoriją. Priemaišinis laidumas. Skaityti daugiau
ElektrodinamikaElektroninės teorijos teiginiai. Kulono dėsnis. Elektrinis dipolis. Darbas perkeliant elektros krūvį. Potencialas. Ryšiai tarp potencialo ir įtampos. Kūnų elektrinės. Laidininkai elektrostatiniame. Dielektrikai elektrostatiniame lauke. Elektrinė talpa (Kondensatoriai). Nuolatinė elektros srovė. Metalų elektroninis laidumas. Omo dėsniai. Laidininkų jungimo būdai. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Puslaidininkių elektrinis laidumas. Juostinė teorija. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Sandūra. Puslaidininkiniai prietaisai. Skaityti daugiau
ElektromagnetikaElektros krūvis, Elektros krūvio tvermės dėsnis, Kulono dėsnis, Elektrinis laukas, Elektrinis dipolis ir jo laukas, Potencialas, Ryšys tarp elektrinio lauko stiprumo ir įtampos, Potencialo gradientas, Laidininkas elektrostatiniame lauke, Dielektrikas elektrostatinam lauke, Elektrinė talpa, Kondensatoriai, Nuolatinė elektros srovė, Srovės tankis, Metalų elektroninis laidumas, Omo dėsniai, Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros, Kirchofo taisyklės, Termoelektriniai reiškiniai, Termoelementai, Savasis puslaidininkių laidumas, Priemaišinis puslaidininkių laidumas, Bendros žinios apie kietų kūnų juostinę teoriją, Sandūriniai reiškiniai, Puslaidininkinis diodas, Termoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose, Puslaidininkinis termoelementas. Skaityti daugiau
Elektronika (13)Pagrindinės elektros grandinių teorijos sąvokos: elektrinio lauko stiprumas, potencialas, įtampa, srovė, galia. Elektrinės grandinės, jų struktūra, šakos, mazgai, jungimo būdai, šaltiniai ir imtuvai. Idealizuotieji ir realūs aktyvieji schemų elementai. Varža. Omo dėsnis. Omo dėsnis šakai su EVJ šaltiniu. Kirchhofo dėsnis srovėms, įtampoms. Superpozicijos principas ir metodas. Aktyviojo dvipolio teorema. Galių balansas. Ekvivalentinio generatoriaus metodas. Apgręžiamumo savybė. Sinusinių grandinių paplitimo priežastys. Sinusinės EVJ gavimas. Generatoriaus veikimo principas. Sinuso dėsnių kintančių dydžių apibūdinimas. Sinusinio dydžio efektinė vertė. Sinusinių dydžių vaizdavimas vektoriais ir kompleksiniais skaičiais. Varža sinusinės srovės grandinėje. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėse. Talpa sinusinės srovės grandinėje. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Nuoseklioji R, L, C grandinė. Kompleksinė varža. Omo dėsnis kompleksinėje formoje. Varžų trikampis. Vektorinės ir topolografinės diagramos. Lygiagrečioji R,L,C grandinė. Kompleksinis laidumas. Laidumų trikampis. Kirchhofo dėsniai kompleksinėje formoje. Sinusinės srovės grandinių galia. Įtampų rezonansas. Dažninės ir rezonancinės charakteristikos. Srovių rezonansas. Grandinės su abipusiu induktyvumu. Skaityti daugiau
Elektros grandinėsNuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės. Elektros grandinės ir jos elementai. Kirchofo dėsniai ir jų taikymas sudėtingai elektros grandinei skaičiuoti. Superpozicijos principas. Šakotos ir nešakotos grandinės. Elektros energijos šaltinių ekvivalentinės schemos. Mazgų potencialų metodas. Ekvivalentinio generatoriaus teorema (metodas). Dipoliai. Elektros grandinės. Omo dėsnis. Skaityti daugiau
Elektrostatika (2)Kulono dėsnis – sąveikos jėga. Elektrostatinis laukas ir jo stiprumas. Elektrinio lauko stiprio srautas. Gauso teorema. Elektrinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stipris medžiagose ir laidininkuose. Elektrinė talpa. Nuolatinės srovė ir svarbiausi (Omo ir Džiaulio dėsniai). RC – grandinės. Magnetinis laukas, indukcija. Bio–Savaro-Laplaso dėsnis. Pilnutinės srovės dėsnis. Solenoido magnetinis laukas. Solenoido magnetinis laukas. Įelektrintų dalelių greitintuvai, ciklatoriai. Magnetinis laukas medžiagoje. Magnetinis srautas. Gauso teorema. Elektromagnetinės indukcijos dėsniai. Saviindukcija. Magnetinio lauko energija. Slinkties srovė ir jos magnetinis laukas. Maksvelo teorijos elektromagnetiniam laukui pagrindai. Elektromagnetinės bangos. Interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Šviesos difrakcija (poliarizacija). Kvantinė šiluminio spinduliavimo prigimtis. Pagrindinės charakteristikos. Planko hipotezė ir Planko formulė. Stefano – Bolcmano ir Kirchofo dėsniai šiluminiam spinduliavimui. Šiluminio spinduliavimo Vyno dėsniai. Medžiagų banginės savybės. De Broilio hipotezė. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Šredingerio banginė funkcija, ir jos prasmė, potencinė duobė. Vandenilio atomas. Šterno – Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Pouli principas. Elektrono pasiskirstymas atomo energetiniuose lygmenyse. Supratimas apie molekulės energinius lygmenis. Šviesos sugėrimas, priverstinis ir savaiminis spinduliavimas. Energinių juostų kristalų susidarymas. Skaityti daugiau
Elektrotechnika (24)Nuolatinės srovės grandinės. Kirchofo dėsnis. Nuoseklus ir lygiagretus rezistorių jungimas. Mazginės įtampos, kontūrinių srovių ir ekvivalentinio generatoriaus metodai. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Galia nuolatinės srovės grandinėse. Galios balanso lygtis. Energija ir galia; galios balansas. Pakeitimai Y-trikampis, Trikampis – Y. Kintamoji elektros srovė. Efektinė ir vidutinė vertės. Kondensatorius kintamosios srovės grandinėje. Induktyvumas kintamosios srovės grandinėje, vektorinė diagrama. Nuoseklus elementų R,L,C jungimas kintamojoje srovės grandinėje. Vektorinė diagrama. Lygiagretus elementų R,L,C jungimas kintamojoje srovės grandinėje. Vektorinė diagrama. Kompleksinių skaičių metodas, kintamosios srovės grandinių skaičiavime. Aktyvioji, reaktyvioji ir pilnoji galia. Pilnoji galia, kompleksine galia, galių trikampis. Trifazės elektros srovės gavimas, trifazio generatoriaus pagalba. Momentinės įtampų reikšmės ir vektorinė diagrama. Žvaigždės jungimas trifaziniuose tinkluose. Trifazės grandinės jungimas žvaigžde. Trikampio jungimas trifaziniuose tinkluose. Laidų skerspjūvio parinkimas pagal leistiną įšilimą ir įtampos nuostatus. Galio matavimas trifaziniuose tinkluose. Magnetinės grandinės. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Trifaziniai transformatoriai. Alyviniai jėgos transformatoriai. Išorinė transformatoriaus charakteristika. Sukamasis magnetinis laukas ir jo pritaikymas asinchroniniuose elektros varikliuose. Slydimas. Trumpai jungtas ir fazinis rotoriai. Mechaninės asinchroninio elektros variklio charakteristikos. Skaityti daugiau
Fizika (109)Elektrinis krūvis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stiprumas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Darbas, perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialas. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Nuolatinė elektros srovė. Srovės tankis. Metalų elektrinis laidumas. Diferencialinė Omo dėsnio išraiška. Integralinė Omo dėsnio išraiška. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo t0. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Termoelementai. Puslaidininkių laidumas. Bendrosios žinios apie kietųjų kūnų juostinę teoriją. Priemaišinis puslaidininkių laidumas juostinės teorijos požiūriu. Sandūriniai reiškiniai. Metalo ir puslaidininkio kontaktas. Puslaidininkinis diodas. Puslaidininkių laidumo priklausomybė nuo t0. Termoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose. Elektrolitų elektrinis laidumas. Dujų ir plazmos elektrinis laidumas. Srovės magnetinis laukas. Ampero dėsnis. Magnetinė indukcija. Dviejų lygiagrečių laidininkų, kuriais teka srovė, sąveika. Elektringų dalelių judėjimas elektriniame ir magnetiniame lauke. Magnetinis srautas. Lenco taisyklė. Faradėjaus dėsnis. Saviindukcija. Induktyvumas. Medžiagos magnetiniame lauke. Feromagnetikai. Feromagnetikų įmagnetėjimas. Šviesos prigimties teorija. Elektromagnetinės spinduliuotės skalė. Visiškas vidaus atspindys. Šviesos dispersija. Šviesos interferencija. Šviesos poliarizacija. Briusterio dėsnis. Šviesos difrakcija. Difrakcinė gardelė. Spinduliavimo kvantinis pobūdis. Fotoelektrinis efektas. Einšteino lygtis. Fotoelementas. Šviesos slėgis. Komptono efektas. Branduolio sandara. Izotopai. Radioaktyvusis spinduliavimas. Radioaktyvaus skilimo dėsnis. Atominės energijos panaudojimas. Skaityti daugiau
Magnetinis laukas (2)Magnetinis laukas vakuume. Elektromagnetinė indukcija. Magnetinis laukas medžiagoje. Elekromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai. Skaityti daugiau
Magnetinis laukas (5)Magnetinio lauko šaltiniai. Magnetinis laukas. Elektros srovių sąveika. Nuolatiniai magnetai. Žemės magnetinis laukas. Magnetinės linijos. Magnetinės indukcijos vektorius. Magnetinio lauko jėgų linijų samprata. Magnetinio lauko jėgų savybės. Magnetinio lauko jėgų linijų kryptis. Magnetinės indukcijos vektorius. Ampero jėga. Magnetinės indukcijos modulis. Ampero jėgos modulis ir kryptis. Elektros srovių sąveikos aiškinimas. Nuolatinės elektros srovės variklis. Elektros matavimo prietaisai. Nuolatinės elektros srovės variklio sandara ir veikimas. Elektros matavimo prietaisai. Lorenco jėga. Lorenco jėgos samprata. Lorenco jėga technikoje. Lorenco jega gamtoje. Medžiagų magnetinės savybės. Sąveikia magnetiniame lauke. Ampero hipotezė. Magnetinė skvarba. Diamagnetikai. Paramagnetika. Feromagnetikai. Nuolatiniai magnetai. Kiuri temperatūra. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
MikrobangosNesimetriniai vibratoriai: konstrukcijos ir kryptiškumo diagramos. Simetrinės vibratorinės antenos. Kryptiškumo charakteristikos ir diagramos. Simetrinių antenų konstrukcijos. Antenų simetrinimas maitinant koaksialine linija. Kilpinis vibratorius. Direktorinės antenos, kryptingumo diagramos. Sinfazinės daugiavibratorinės antenos. Antenų ir linijų simetrinimas. Plyšinis vibratorius ir jo normuotos kryptiškumo diagramos. Daugiaplyšinės bangolaidinės antenos (nerezonansinės ir rezonansinės). Ruporinės antenos. Veidrodinės antenos. Paraboloidės profilio veidrodinės antenos. Parabolinių antenų profilio skaičiavimai. Parabolinės antenos kryptingumo koeficiento priklausomybė nuo veidrodžio skersmens. Dviveidrodinė antena su hiperboliniu pagalbiniu veidrodžiu. Antenos su kosekantine diagrama. Lęšinės antenos, konstrukcijos. Lėtinimo lęšių profilio skaičiavimas. Greitinimo lęšių profilio skaičiavimas. Lęšių zonavimas. Liunebergo lęšiai. Skaityti daugiau
OptikaOptika. Fotometrija. Spinduliuotės srautas. Energinis skaistis. Energinė apšvieta. Dispersija. Bugerio dėsnis. Frenelio formulės. Geometrinė optika. Lęšis. Chromatinė aberacija. Sferinė aberacija. Astigmatizmas. Lupa. Mikroskopas. Šviesos interferencija. Koherentiniai šaltiniai. Interferencija plonose plėvelėse. Niutono žiedai. Interferometrai. Daugelio bangų interferencija. Šviesos difrakcija. Fraunhoferio metodas. Difrakcija viename plyšyje. Difrakcija dviejuose plyšiuose. Difrakcinė gardelė. Kvantinės šviesos savybės. Skaityti daugiau
Optika (2)Skaidulinio šviesolaidžio sandara ir parametrai. Pakopinio lūžio rodiklio skaidulos. Gradientinio lūžio rodiklio skaidulos. Spinduliai ir modos. Reiškiniai skaidulos medžiagoje. Chromatine dispersija. Optimalus šviesos bangos ilgis. Fotonų ir elektronų sąveika. Slopinimas. Injekcinė liuminescencija. Vidinis kvantinis našumas. Dviguba heterosandūra. Šviesos stiprinimas. Moduliacijos būdai. Lazeriniai diodai. Fototranzistoriai ir fototiristoriai. Optinio ryšio fotodetektoriai. Optiniai retransliatoriai. Optronai. Individualus lustų apdorojimas. Skaityti daugiau
Optika (7)Skaidulinio šviesolaidžio sandara ir parametrai. Pakopinio lūžio rodiklio skaidulos. Gradientinio lūžio rodiklio skaidulos. Spinduliai ir modos. Reiškiniai skaidulos medžiagoje. Chromatinė dispersija. Optimalus šviesos bangos ilgis. Fotonų ir elektronų sąveika. Slopinimas. Slopinimo priklausomybė nuo fotono energijos. Injekcinė liuminescencija. Vidinis kvantinis našumas. Dviguba heterosandūra. Išorinis kvantinis našumas. Šviesos stiprinimas. Moduliacijos būdai. Lazeriniai diodai. Fototranzistoriai ir fototiristoriai. Optinio ryšio fotodetektoriai. Fotorezistoriai. Fotovoltiniai elementai. Optiniai retransliatoriai. Optronai. Individualus lustų apdorojimas. Skaityti daugiau
Optika (8)Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Indukcijos elektrovaros jėgos nustatymas. Saviindukcijos reiškinys. Savitarpio indukcija. Magnetinio lauko energija. Fuko elektros srovės. Medžiagų magnetinės savybės. Atomas magnetiniame lauke. Diamagnetikai vienalyčiame magnetiniame lauke. Paramagnetinės medžiagos magnetiniame lauke. Feromagnetikai. Šviesos interferencija. Virpamasis kontūras. Interferencijos stebėjimo metodai. Interferencija aspindi nuo skaidrios plokštelės. Interferencinio vaizdo skaičiavimas. Šviesos difrakcija. Lygiagrečių spindulių einančių pro plyšį difrakcija. Lygiagrečių spindulių sklindančių pro kelius plyšius difrakcija. Interferometrai. Difrakcinė gardelė. Jos dispersija ir skiriamoji geba. Rentgeno spindulių difrakcija. Šviesos sklidimas per turmalino plokštelę. Dvigubas šviesos lūžimas. Šviesos dispersija. Elipsinė ir apskrita šviesos poliarizacija. Kristalų plokštelių spalvos (poliarinės šviesos interferencija). Šviesos absorbcija. Šviesos dispersijos elektroninės teorijos pagrindai. Skaityti daugiau
Optika ir elektromagnetinės bangosElektromagnetinių bangų sklidimas. Dipolio spinduliavimas. Dipolio spinduliavimo diagrama. Vienodo storio interferencijos juostos. Hiugenso ir Fremelio principas. Optinis kelias. Optiniu kelių skirtumas plonajame sluoksnyje. Plonojo lęšio formulė. Spindulio lūžio sferiniame paviršiuje (nulinis Abės invarijantas). Šviesos atspindžio ir lūžio dėsnis. Plokščių elektromagnetinių bangų savybės. Elektromagnetinės bangos lygtis. Maksvelo lygtis. Iterferencinio vaizdo priklausomybė nuo šviesos šaltinio dydžio. Vienodo polinkio juostos. Optikos skaidrinimo principas. Aukšto atspindžio paviršių gavimas. Dviejų spindulių interferometrai. Interferencinis vaizdas nuo 2 koherentinių šaltinių. Koherentinių šaltinių gavimo principas, interferencinių schemų charakteristikos. Niutono žiedai. Koherentinių bangų interferencija. Skaityti daugiau