Šperos.lt > Fizika > Elektromagnetizmas > Elektromagnetizmo konspektai
Elektromagnetizmo konspektai

(16 darbai)

Dielektrikų poliarizacijaPowerPoint pristatymas. Dielektrikų poliarizacija. Elektroninė poliarizacija. Polinė molekulė elektriniame lauke. Orientacinė poliarizacija. Surištųjų krūvių paviršinis tankis. Skaityti daugiau
DiodasDiodas. Diodo konstrukcija. Diodo charakteristika. Diodo parametrai. Diodų pritaikymas. Tranzistoriai. Lauko tranzistorius. Dvipoliai tranzistoriai. Tranzistorių klasifikacija. Skaityti daugiau
ElektraElektra. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stipris. Superpozicijos principas. Elektrinio lauko stiprumo linijos. Potencialinis laukas. Ekvipotencialinės linijos. Laidininkai. Elektroninės dujos. Ekranavimas. Dielektrikai. Elektrinis dipolis. Poliniai dielektrikai. Nepoliniai dielektrikai. Dielektriko pramušimas. Pjezoefektas. Kondensatorius. Elektros srovė. Omo dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Superlaidumas. Nuoseklus jungimas. Lygiagretus jungimas. Elektros srovės darbas. Termosrovė. Pirmosios rūšies laidininkai. Antros rūšies laidininkai. Elektrolitai. Katodas. Anodas. Elektrolizė. Faradėjaus dėsnis. Išlydis. Nesavaiminis išlydis. Soties srovė. Savaiminis išlydis. Plazma. Termoelektroninė emisija. Diodas. Triodas. Puslaidininkiai. Elektroninis arba n laidumas. Skylinis arba p laidumas. Savasis laidumas. Skaityti daugiau
Elektrinės savybėsĮvadas. Metalai, izoliatoriai, puslaidininkiai: juostų teorija. Metalai. Puslaidininkiai. Izoliatoriai. Laidūs polimerai. Vienmačiai laidininkai. Elektrinė anizotropija. Temperatūros priklausomybė nuo elektrinio laidumo. Metalai. Wiedmann’o – Franz’o dėsnis: ryšys tarp elektrinio ir šiluminio metalų laidumų. Dielektrikai. Superlaidumas. Termometrija: vadovas. Skaityti daugiau
Elektromagnetinės bangosElektromagnetinių bangų savybės. Elektromagnetinių bangų sklidimo pobūdis. Atmosferos įtaka elektromagnetinių bangų sklidimui. Trumposios bangos. Trumpųjų radijo bangų sklidimas. Ultratrumpųjų radijo bangų sklidimas. Skaityti daugiau
ElektromagnetizmasElektrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Krūvių sąveika ir Kulono dėsnis. Taškinio krūvio elektrinis laukas. Elektrostatinių laukų superpozicijos principas. Elektrinis dipolis. Dipolio sukurto elektrinio lauko stiprio skaičiavimas (be išvedimo geometrinė schema). Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Gauso dėsnis. Begalinės tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinio lauko stiprio apskaičiavimas taikant Gauso dėsnį. Darbas atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Krūvio elektrostatiniame lauke potencinė energija. Elektrostatinio lauko potencialas, potencialų skirtumas. Ekvipotencialinis paviršius. Elektrinio lauko stiprio ir potencialo ryšys. Elektrostatinis laukas dielektrike. Dielektrikai. Laisvieji ir surištieji krūvininkai. Poliniai ir nepoliniai dielektrikai. Poliarizacijos vektorius. Elektroninė dielektrikų poliarizacija. Polinė molekulė elektriniame lauke. Orientacinė poliarizacija. Elektrostatinis laukas dielektrike. Santykinė dielektrinė skvarba. Gauso dėsnis dielektrikui. EIektrinė slinktis. Segnetoelektrikai ir supratimas apie pjezoelektrikus, piroelektrikus. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Elektrostatinis laukas įelektrintame laidininke ir ties jo paviršiumi. Viduje laidininko, patalpinto elektriniame lauke, elektrinio lauko stipris. Elektrostatinė apsauga. Įelektrinto laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai. Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa. Įelektrinto kondensatoriaus energija. Elektrinio lauko energijos tūrinis tankis. Nuolatinė elektros srovė. Nuolatinė laidumo srovė. Srovės stipris, tankis. Srovės tankio ir krūvininkų koncentracijos ryšys. Omo dėsnis. Elektrovara. Omo dėsnis nevienalytei grandinės daliai. Elektrinė varža. Savitoji varža. Srovės darbas ir galia. Klasikinės elektroninės laidumo teorijos pagrindai. Omo dėsnio diferencialinė išraiška. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Nesavaiminis išlydis dujose. Išlydžio voltamperinė charakteristika. Savaiminis išlydis dujose. Jo egzistavimo sąlygos. Savaiminio išlydžio tipai. Žėrintis (rusenantis), jam susidaryti reikiamos sąlygos. Dujų plazmos samprata. Svarbiausios plazmos savybės. Reikalingos sąlygos srovės tekėjimui vakuume. Termoelektroninė emisija. Ričardsono ir Dašmeno formulė. Magnetinis laukas vakuume. Svarbiausios magnetinio lauko charakteristikos. Magnetinė indukcija. Magnetinės indukcijos linijos. Srovės elemento sukurtas magnetinis laukas. Bio ir Savaro dėsnis. Magnetinio lauko stipris. Magnetinio lauko superpozicijos principas. Tiesiu laidu tekančios srovės magnetinis laukas. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Magnetinio lauko sūkuriškumas. Visuminės srovės dėsnis laidumo srovėms. Visuminės srovės dėsnio taikymas. Solenoido magnetinis laukas. Magnetinis srautas. Gauso dėsnis magnetiniam laukui. Magnetinio lauko ir elektros srovės sąveika. Ampero jėga. Ampero dėsnis. Rėmelis, kurio teka srovė, vienalyčiame magnetiniame lauke. Magnetinių jėgų sukimo momentas. Krūvininkų judėjimas elektromagnetiniame lauke. Lorenco jėga. Lorenco jėgos praktinio taikymo pavyzdžiai. Holo reiškinys. Skaityti daugiau
Elektrostatika ir elektromagnetinė indukcijaElektrostatika. Elektros krūvis ir elementariosios dalelės. Pagrindiniai elektrostatikos dėsniai. Elektrinis laukas. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke. Įelektrinto kūno potencinė energija vienalyčiame elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas ir potencialų skirtumas. Elektrinė talpa. Nuolatinė elektros srovė. Elektros srovė. Srovės stipris. Omo dėsnis. Varža. Nuoseklus ir lygiagretus energijos imtuvų jungimas. Nuolatinės srovės darbas ir galia. Elektrovara. Omo dėsnis uždarajai grandinei. Vienodų elementų jungimas į baterijas. Omo dėsnis grandinės daliai su elektrovara ir visai. Grandinei su keliomis elektrovaromis. Išsišakojusi grandinė. Kirchhofo taisyklės. Elektros srovė įvairiose aplinkose. Dar šis tas apie elektros srovę metaluose. Elektros srovė skysčiuose. Elektrolizės dėsnis. Elektros srovė dujose. Elektros srovė puslaidininkiuose. Bendrosios pastabos. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Magnetinis laukas. Srovių sąveika. Srovės magnetinis laukas. Nuolatiniai magnetai. Magnetinės jėgų linijos. Lygiagrečių laidų sąveikos jėga. Aplinkos magnetinė skvarba. Magnetinė konstanta. Laidininkas magnetiniame lauke. Magnetinė indukcija. Darbas, judant magnetiniame lauke laidininkui, kuriuo. Teka srovė. Magnetinis srautas. Magnetinio lauko stiprumas. Medžiagos magnetinės savybės. Krūvio judėjimas magnetiniame lauke. Lorenco jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė indukcija. Indukcinės srovės kryptis. Lenco taisyklė. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Sūkurinis elektrinis laukas. Saviindukcija. Induktyvumas. Magnetinio lauko energija. Skaityti daugiau
Elektrotechnikos terminų žodynėlisElektrotechnikos terminų žodynėlis. Abipusė indukcija. Akimirkinė galia. Aktyvioji galia. Ampermetras. Anizotropinė medžiaga. Aplinka. Arklio galia. Asinchroninė elektros mašina. Atiduodamoji galia. Atominė energija. Atsparumas. Atšaka. Cheminė energija. Cheminis srovės šaltinis. Dažnis. Diamagnetinė medžiaga (diamagnetikas). Dielektrikas. Dielektriko poliarizacija. Dielektrinė skvarba. Dielektrinė vakuumo skvarba (elektrinė konstanta). Dielektriniai nuostoliai. Dielektrinių nuostolių kampas. Dipolinis momentas. Disociacija. Efektinė įtampa. Efektinė srovė. Ekvivalentus. Elektra. Elektretai. Elektrinė galia. Elektrinė įtampa. Elektrinė schema. Elektrinė talpa. Elektrinė varža. Elektrinis dipolis. Elektrinis laidis. Elektrinis laidumas. Elektrinis laukas. Elektrinis pramušimas. Elektrodas. Elektrodinaminė jėga. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetinė jėga. Elektrono išlaisvinimo darbas. Elektrono krūvis. Elektros generatorius. Elektros srovė. Elektros srovės darbas. Elektros variklis. Elektrovara (ev). Emisija. Energija. Fazė. Fazių skirtumas. Feromagnetinė medžiaga (feromagnetikas). Fotoelektrovara. Fotoelementas. Fotolaidumas. Galia. Galios nuostoliai. Galvanometras. Gazotronas. Grandinė. Henris. Impregnavimas. Indukcija. Induktyvioji varža. Induktyvumas. Instaliacija. Išlydžio įtampa. Išorinių jėgų darbas. Įtampų rezonanso dažnis. Jėgų linija. Kampinis dažnis. Kinetinė energija. Kintamoji srovė. Kintamosios srovės galia. Koercinio lauko stipris. Kompleksinė galia. Koncentrinė apvija (ritė). Kondensatorius. Krūvis. Kulonas. Laidininkas. Laidis. Laidumas. Laisvasis krūvis. Lauko linijų tankis. Legiravimas. Liekamoji indukcija (liekamojo magnetinio srauto tankis). Magnetinė indukcija (magnetinio srauto tankis). Magnetinė įtampa. Magnetinė konstanta (magnetinė vakuumo skvarba). Magnetinė skvarba. Magnetiniai nuostoliai. Magnetinio srauto soties tankis. Magnetinis momentas (elektromagnetinis momentas). Magnetinių nuostolių kampas. Magnetovara (mv). Matavimo tikslumas. Matavimo transformatorius. Matuoklio tikslumas. Multimetras (daugiaribis universalusis matuoklis). Naudingumo koeficientas. Neigiamasis elektrodas. Nuokrypa. Nuokrypis. Nuolatinė (pastovioji) srovė. Nuostolių kampas. Paklaida. Paramagnetinė medžiaga (paramagnetikas). Paskirstytoji talpa. Pastovios įtampos šaltinis. Pastovios srovės šaltinis. Paulio principas. Pataisa. Paviršinis krūvis. Periodas. Pilnutinė galia. Pilnutinė varža. Pjezoefektas. Pjezoelektrikas. Potencinė energija. Puslaidininkis. Reaktyvioji varža. Sandas. Santykinė dielektrinė skvarba. Santykinė magnetinė skvarba. Savitasis elektrinis laidis. Savitoji elektrinė varža. Sinchroniniai procesai. Sinusinė srovė. Skaitiklis. Skvarba. Skirtuminis transformatorius. Slinkties srovė. Sotis. Srovės šaltinis. Srovės tankis. Srovės transformatorius. Srovių rezonanso dažnis. Sutartinė normuotoji matavimo priemonės paklaida (redukuotoji). Sūkurinis laukas. Statinis krūvis. Šilumos nuostoliai. Šunto varža. Taisyklė. Talpinė varža. Taškinis krūvis. Temperatūrinis koeficientas. Termoelektrovara a ir b medžiagų. Termoelementas (termopora). Transformacijos koeficientas. Transformatorius. Traversa. Vardinė galia. Vardinė antrinė įtampa. Vardinė grandinės įtampa. Vardinė įtampa. Vardinė pirminė įtampa. Vardinė srovė. Varžas. Varmetras. Vatmetras. Voltampermetras. Voltmetras. Veika. Veiksena. Vidutinė galia. Vidutinė elektros srovės vertė (laikinis vidurkis). Vienetinis krūvis. Vinidurinis vamzdis. Visuminė magnetovara. Varmetras. Voltampermetras. Voltmetras. Žymuo. Skaityti daugiau
Geometrinė optikaGeometrinė optika. Šviesos sklidimas. Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Šviesos pluoštas. Šviesos greitis. Šviesos atspindys. Atspindžio dėsnis. Veidrodinis atspindys. Šviesos lūžis. Lūžio dėsnis. Šviesos lūžimas ir atspindys. Tariamasis gylis. Hiuigenso principas. Bangų lūžimo dėsnis (išvedimas). Visiškasis vidaus atspindys. Šviesolaidžiai. Lygiagreti plokštelė. Prizmė. Lęšiai. Lęšių rūšys. Vaizdų lęšiais gavimas. Lęšiais gaunamų atvaizdų braižymas. Lęšio formulė. Laužiamoji geba. Lęšio didinimas. Lęšio židinio nuotolio nustatymas. Optiniai prietaisai. Diafragma. Projekcinis aparatas. Fotoaparatas. Akis. Lupa. Mikroskopas. Spindulių eiga mikroskope. Teleskopai ir žiūronai. Teleskopas. Lauko žiūronai. Teatriniai žiūronai. Šviesos spinduliavimas. Įkaitintų kūnų spinduliavimas. Liuminescencija. Šviesos dispersija. Monochromatinė šviesa. Papildomos spalvos. Chromatinė aberacija. Spektrografas. Spektrai. Ištisinis spektras. Linijinis spektras. Juostinis spektras. Absorbcinis spektras. Spektrinė analizė. Banginė optika. Šviesos bangų interferencija. Plonų plėvelių spalvos. Šviesos bangų difrakcija. Difrakcinė gardelė. Difrakcinis spektras. Optinių prietaisų skiriamoji geba. Poliarizacija. Atspindžio poliarizacija. Fotometrija. Šviesos stipris. Apšvieta. Skaityti daugiau
Optika (5)Korpuskulinė šviesos teorija. Banginė teorija. Šviesos difrakcija. Šviesos interferencija. Šviesa. Dispersija. Poliarizacija. Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Šviesos atspindys. Šviesos lūžimas. Visiškas atspindys. Lęšis. Plonojo lęšio formulė. Fotoaparatas. Akis. Mikroskopas. Optika. Sferinė aberacija. Lęšio linijinis didinimas. Mikroskopas. Teleskopas. Akis. Astigmatizmas. Skaityti daugiau
Optika ir atomo fizikaElektromagnetiniai virpesiai, virpesių kontūras, Slopinamieji virpesiai, Priverstiniai virpesiai, Rezonansas, Slinkties srovė ir Maksvelio dėsnis, Maksvelio I lygtis, II Maksvelio lygtis, III Maksvelio lygtis, IV Maksvelio lygtis, Elektromagnetinės bangos dif lygtis, Elektromagnetinių bangų energija, Šviesos matavimo vienetai, Absoliutinis lūžio rodiklis, Visiškas atspindys, Šviesos interferencija, Bangų koherentiškumas, Optiniai interferometrai, Heigenso ir Frenelio principas, Frenelio difrakcija, Šviesos difrakcija, Fraunhoferio difrakcija, Difrakcija erdvinėje gardelėje ir jos praktinis taikymas kristalografijoje, Holografijos samprata ir jos taikymas, Šviesos absorbcija ir sklaida, Šviesos dispersija, Fazinis ir grupinis greičiai, Šviesos poliarizacija, Maliu dėsnis, Briusterio dėsnis, Poliarizacijos plokštumos sukimas, Kero reiškinys, Cerenkovo spinduliavimas, Faradėjaus reiškinys. Skaityti daugiau
Optika ir atomo fizika (2)Vandeniliškasis atomas (aptarti jo potencinę energiją). Vandenilio pagrindinės būsenos banginė funkcija (šios būsenos kvantiniai skaičiai, funkcijos modulio kvadratas ir išvados). Pagrindinis kvantinis skaičius ir jo fizikinė prasmė (Kokį dydį kvantuoja? Formulė; kvantinio skaičiaus vertės; Energijos lygmenų diagrama). Šalutinio kvantinio skaičiaus prasmė (kokį dydį kvantuoja? Formulė; galimos vertės; būsenų raidinis žymėjimas). Magnetinio kvantinio skaičiaus fizikinė prasmė (kokį dydį kvantuoja? Formulė; galimos vertės; fizikinės krypties sąvoka). Šterno ir Gerlacho bandymas. Elektrono sukinys. Elektrono sukinio ir sukinio magnetinis kvantiniai skaičiai. Paulio draudimo principas (kokių kvantinių skaičių rinkinys pilnai nusako elektrono būseną atome? Kiek elektronų gali būti vienoje s, p bei d būsenose?). Elektronų pasiskirstymas atome (du principai; elektronų posluoksnių ir sluoksnių samprata). Periodinė elementų sistema (jos sudarymo samprata, periodų bei grupių samprata ir išvados). Vadenilio atomų spektrinių linijų serijos ir formulės(vandenilio atomo energijos išraiška ir energijos lygmenų diagrama; iš jos gauti ir paaiškinti serijų formules). Franko ir Herco eksperimentas bei išvados. Rentgeno spindulių ištisiniai ir linijiniai spektrai. Mozlio dėsnis (spektrų gavimu aiškinimas bei išvados). Atomų sąveikos molekulėje rūšys (joninis ir kovalentinis ryšys bei išvados). Molekulės rotacinės energijos lygmenys (dviatomės molekulės rotacinės energijos išraiška, rotacinio kvantinio skaičiaus vertės; nuotolis tarp gretimų energijos lygmenų). Molekulės vibracinės energijos lygmenys (harmoninis osciliatorius, energijos formulė, vibracinio kvantinio skaičiaus galimos vertės; nuotolis tarp gretimu lygmenų). Rotacinių, vibracinių ir elektroninių energijos lygmenų diagrama. Molekulinių spektrų samprata(šio spinduliavimo diapazonai). Kvantinių šuolių tipai (spinduliniai ir nespinduliniai; leistiniai ir draustiniai; spontaniniai ir indukuotieji bei jų svarbiausios savybės). Lygmenų užpildymas (elektronais). Užpildymo apgrąža (kodėl kvantiniams stiprintuvams bei generatoriams būtina sudaryti lygmenų užpildymo apgrąžą). Kaip sudaroma lygmenų užpildymo elektronais apgrąža (trijų energetinių lygmenų sistema). Kvantinių generatorių bei stiprintuvų veikimo principai (technine prasme; rezonansinio stiprintuvo veikimas; grįžtamasis ryšys; rezonanso sąlyga; kuo kvantinis generatorius panašus į kvantinį stiprintuvą ir kuo skiriasi?). Fononai (samprata). Metalų šiluminė talpa (pagal klasikinę elektroninę teoriją ir samprata pagal kvantinę teoriją). Metalų elektrinis laidumas (pagal klasikinę elektroninę teoriją ir "elektroninėms dujoms" pritaikius Fermio ir Dirako pasiskirstymo funkciją). Superlaidumo samprata. Atomų energijos lygmenų skilimas susidarant kristalui. Energijos juostos (leistinų ir draustinių energijų juostos). Metalai, puslaidininkiai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu (elektrinio laidumo priklausymas nuo juostos užpildymo elektronais laipsnio ir pavyzdžiai). Puslaidininkiai (elektroninis ir skylinis laidumas). Savasis elektrinis laidumas (priklausomybė nuo temperatūros). Priemaišinis elektrinis laidumas (donorinės bei akceptorinės priemaišos; pagrindiniai ir šaltiniai krūvininkai; n ir p puslaidininkiai). Atomo branduolio nukleoninis modelis (protonai ir neutronai; jų svarbiausios charakteristikos: masė, elektrinis krūvis, sukinys, magnetinis momentas, stabilumas, jų skaičius branduolyje). Branduolio masė, krūvis, spindulys, tankis, sukinys (izotopai ir jų pavyzdžiai). Branduolinių jėgų savybės, Branduolinių jėgų aiškinimas (mezonų, t.y. pionų, hipotezė). Branduolio ryšio energija. Specifinė ryšio energija. Masės defektas. Radioaktyvusis skilimas; jo dėsnis (skilimo pusamžis). Radioaktyviojo skilimo dėsningumai bei pozitroninio skilimo dėsningumai ir jų aiškinimas). Neutrino atradimas (jo savybės). Alfa skilimas. Branduolinių reakcijų samprata (spontaninės ir sukeltosios; kas ypač aktyviai jas sukelia). Reakcijos efektyvusis skerspjūvis. Branduolių dalijimasis (kas efektyviai dalija? Kas susidaro pasidalinus? Antriniai neutronai; jų daugėjimo koeficientas; energijos išsiskyrimas). Valdomos branduolinės (dalijimosi) reakcijos (grandininė reakcija; krizinė masė; nuo ko ji priklauso? Kaip valdomas besidalijančių branduolių skaičius?). Branduolių sintezės (tarp jų termobranduolinės) reakcijos. Jų valdymo problema. Dalelės ir antidalelės. Jų atsiradimas ir anihiliacija. Antimedžiagos samprata ir jos egzistavimo galimybė. Subatominių dalelių skirstymas: fotonai, leptonai, mezonai, barionai. Svarbiausi atstovai ir jų svarbiausios charakteristikos: rimties masė elektros krūvis, sukinys, stabilumas. Kvarkų samprata ir svarbiausios jų charakteristikos (elektros krūvis , sukinys, elementarumo laipsnis, mezonų bei nukleonų kvarkinės sandaros samprata). Keturi fundamentaliųjų sąveikų tipai: gravitacinė, silpnoji, elektromagnetinė ir stiprioji. Pagrindinės jų charakteristikos (stiprumo konstanta, siekis ir vaidmuo gamtos reiškiniams). Skaityti daugiau
Puslaidininkiai ir dielektrikai elektriniame laukeMedžiagų laidumo teorija. Priemaišinis laidumas. Puslaidininkiai ir dielektrikai elektriniame lauke. p ir n sandūra. Skaityti daugiau
StiprintuvaiOperaciniai stiprintuvai (OS). Operacinių stiprintuvų taikymas. Invertuojantis stiprintuvas. Neinvertuojantis stiprintuvas. Diferencialinis stiprintuvas. Integratorius. Diferenciatorius. Komporatoriai. Srovės šaltiniai. Generatoriai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Šviesos interferencija ir poliarizacijaPoliarizuotoji šviesa. Šviesa, kurioje elektrinio lauko virpesiai vyksta tik vienoje plokštumoje. Poliarizuotoji šviesa. Šviesos poliarizacija. Šviesos bangų poliarizacija. Interferencija. Bangų susitikimas. Skaityti daugiau
Šviesos šaltiniai optinėms ryšių sistemomsOptinio ryšio sistemos. Injekcinė liuminescencija. Vidinis kvantinis našumas. Dviguba heterosandūra. Išorinis kvantinis našumas. Optinio ryšio šviesos diodai. Fotonų ir elektronų sąveika. Skaityti daugiau