Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Fizika>Elektromagnetizmas

Elektromagnetizmas (554 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Einšteino lygties patikrinimas

  Darbo užduotis: Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuumo fotoelemento voltamperinę charakteristiką, esant neigiamoms anodinėms įtampoms ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-11-13
 • Einšteino lygties patikrinimas (2)

  Darbo užduotis. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperines charakteristikas įvairių stabdymo įtampų srityje ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-12-11
 • Einšteino lygties patikrinimas (4)

  Darbo užduotis. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperines charakteristikas įvairių stabdymo įtampų srityje ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo Rezultatai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-11-02
 • Elektra

  Elektra. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Kulono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stipris. Superpozicijos principas. Elektrinio lauko stiprumo linijos. Potencialinis laukas. Ekvipotencialinės linijos. Laidininkai. Elektroninės dujos. Ekranavimas. Dielektrikai. Elektrinis dipolis. Poliniai dielektrikai. Nepoliniai dielektrikai. Dielektriko pramušimas. Pjezoefektas. Kondensatorius. Elektros srovė. Omo dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Superlaidumas. Nuoseklus jungimas. Lygiagretus jungimas. Elektros srovės darbas. Termosrovė. Pirmosios rūšies laidininkai. Antros rūšies laidininkai. Elektrolitai. Katodas. Anodas. Elektrolizė. Faradėjaus dėsnis. Išlydis. Nesavaiminis išlydis. Soties srovė. Savaiminis išlydis. Plazma. Termoelektroninė emisija. Diodas. Triodas. Puslaidininkiai. Elektroninis arba n laidumas. Skylinis arba p laidumas. Savasis laidumas.
  Elektromagnetizmas, konspektas(5 puslapiai)
  2004-10-31
 • Elektra (2)

  Elektros srovė metaluose. Elektros srovė. Srovės stiprumas. Nuolatinė srovė. Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininko varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Išorinė grandinės dalis. Vidinė grandinės dalis. Pašalinės jėgos. Elektrovaros jėga. Energijos tvermės dėsnis. Omo dėsnis uždarai grandinei. Varžos priklausomybė nuo temperatūros. Santykinis varžos pokytis. Temperatūrinis varžos koeficientas. Superlaidumas. Elektros imtuvų jungimo būdai. Elektros šaltinių jungimas į baterijas. Darbas. Galia. Džaulio Lenco dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Termoelektriniai reiškiniai. Elektros srovė skysčiuose. Faradėjaus dėsnis. Elektros srovė dujose ir vakuume. Voltamperinė charakteristika. Savaiminio išlydžio atmainos. Elektros srovė praretintose dujose. Plazma. Diodas. Voltamperinė charakteristika. Triodas. Elektroninis vamzdis. Elektros srovė puslaidininkiuose. Priemaišinis puslaidininkių laidumas. Elektroninis elektros ventilis. Tranzistorius.
  Elektromagnetizmas, špera(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • Elektra (4)

  Fizikos elektros kurso išspręsti uždaviniai. Raskite srovės tankio modulį, kai 2 cm2 skerspjūvio laidininku per valandą prateka 7,2 C elektros krūvis. Vario 1 m3 laisvųjų elektronų skaičius yra 1028. Rasti kryptingo elektronų judėjimo vidutinį greitį varyje 4,0 mm2 skerspjūvio plote, per kurį teka 32 A srovė. Raskite kvadrato su įstrižainėmis tipo vielinės figūros pilnutinę varžą, kai ji įjungta į grandinę, kaip parodyta 1 paveikslėlyje. 283 K temperatūroje tam tikro lydinio rezistoriaus varža 150 Ω. Raskite, kiek kartų padidėtų rezistoriaus varža, jei jį pakaitintume iki 293 K temperatūros. Temperatūrinis varžos koeficientas šiam lydiniui 0,01 K-1.Varinės vielos sruoga yra 0,89 kg masės ir 6,8 Ω varžos. Nustatykite vielos skerspjūvio plotą, jei vario savitoji varža 1,7 ∙ 10-18 Ω∙m ir 8,9 g/cm3 tankis. Į 250 V tinklą įjungta 25 lempučių girlianda ir 25 A srovės stiprio naudotojas. Nustatykite vienos lemputės varžą, jei lemputės sujungtos lygiagrečiai. Grandinės dalį sudaro 3 nuosekliai sujungti laidininkai, kurių varžos 5 Ω, 10 Ω ir 15 Ω (1 pav.). Raskite įtampos kritimą grandyje, jei srovės stipris 10 Ω laidininke lygus 1,2 A. Grandinė sudaryta iš 4 Ω rezistoriaus, prijungto nuosekliai su 8 Ω ir 16 Ω rezistoriais, kurie tarpusavyje sujungti lygiagrečiai (2 pav.). Nustatykite įtampą 4 Ω rezistoriuje, jei 8 Ω rezistoriuje teka 10 A srovė. Nustatykite srovės šaltinio EVJ ir vidinę varžą žinant, kad, kai teka I2 = 15 A stiprio srovė ant išorinio rezistoriaus išsiskiria P1 = 9,5 W, o kai srovės stipris I2 = 7 A išsiskiria P2 = 12,6 W. Vidinės varžos naudinga galia pasiekia didžiausią 12 V vertę, esant 3 A srovės stipriui. Raskite srovės šaltinio elektrovarą. Prijungus 5 Ω varžos rezistorių, elementų baterija duoda 2 A srovės stiprį. Baterijoje trumpojo sujungimo srovės stipris 10 A. Apskaičiuokite baterijos didžiausią naudingą galią. Galia, išsiskyrusi laidininke, priklausanti nuo srovės stiprio, kinta pagal dėsnį P = 15,4 ∙ I2, kur I - srovės stipris amperais, P - galia vatais. Nustatykite laidininko varžą. Dvi kartu dirbančios 80 ir 40 W spiralės, pašildo vandenį per 30 min. Kiek kartų padidėtų šildymo laikas, jeigu antroji spiralė perdegtų po 15 min. nuo šildymo pradžios? Prijungta prie akumuliatoriaus 2,5 Ω varžos lempute teka 8 A srovės stipris. Kiek kartų sumažės akumuliatoriaus energija per 30 minučių? Akumuliatoriaus vidinės varžos ir sujungtų laidų varžos nepaisyti. Kokiu atstumu galima perduoti elektros energiją iš 10 kV elektrovaros šaltinio laido pagalba, kad 12,5 Ω apkrova išsiskirtų 2,5 kW galia? Laido savitoji varža 2,5 ∙ 10-8 Ω∙m, skerspjūvio plotas 1,25 mm2. Šaltinio vidinės varžos nepaisyti. Kiek prireiktų 2 V elektrovaros ir 0,2 Ω vidinės varžos galvaninių elementų, kad gautume 20 V elektrovaros ir 0,02 Ω vidinės varžos bateriją? Esant trumpam srovės šaltinio sujungimui, per 6 Ω varžos bateriją teka 1 A srovės stipris. Raskite trumpojo sujungimo srovės stiprį, kai baterijos vidinė varža 1,5 Ω. Srovės šaltinio elektrovara 18 V. Nustatykite srovės šaltinio gnybtų įtampą, jei šaltinio vidinė varža du kartus mažesnė nei išorinėje grandinėje. Du 1,2 V ir 4,8 V elektrovaros bei 0,3 Ω ir 0,6 Ω vidinėmis varžomis elementai sujungti vienodais poliais (1 pav.). Raskite srovės stiprį grandinėje. Miliampermetras, kurio vidinė varža R0 = 9,9 Ω, skirtas ne stipresnėms kaip 10 mA srovėms matuoti. Ką reikia padaryti, kad šį prietaisą būtų galima naudoti, matuojant sroves iki 1 A? Pagal 2 uždavinio sąlygą nustatykite ką reikia padaryti, kad šį prietaisą būtų galima naudoti, matuojant įtampas iki 1 V? Nustatykite mokyklinio galvanometro šunto varžą, kuriuo matuojamas srovės stipris iki 1 A, jeigu galvanometro varža be šunto – 25 Ω, o skalė apskaičiuota 2,5 mA. Voltmetras, apskaičiuotas matuoti įtampą iki 90 V, turi 3 kΩ vidinę varžą. Kokią papildomą varžą reikia prijungti prie voltmetro, kad juo būtų galima matuoti 450 V įtampą? Kiek laiko prireiks tam, kad nikeliuojant 120 cm2 paviršiaus ploto gaminį, jis pasidengtų 30 μm nikelio sluoksniu? Įtampa tarp vonelės gnybtų – 1,8 V, tirpalo varža – 3,75 Ω. Kiek energijos šiam procesui bus sunaudojama?3 cm x 4 cm matmenų plonos stačiakampės plokštelės dvi kraštinės padengtos 10 μm storio aukso sluoksniu. Kiek laiko elektrolitu tekėjo 1,5 A srovės stipris?
  Elektromagnetizmas, uždavinys(12 puslapių)
  2006-09-26
 • Elektra (5)

  Kas yra elektra, jos atsiradimas. Kūnų įsielektrinimas, įelektrintų kūnų sąveika. Elektros srovės samprata, elektros srovės kryptis. Elektrinės grandinės dalys, elektrinė schema. Elektros srovės poveikis. Elektros laidininkai ir izoliatoriai. Elektros srovės pavojus. Taupykime elektros energiją ir saugokime gamtą.
  Elektromagnetizmas, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-02
 • Elektra ir jos gaminimo būdai

  Santrauka. Įvadas. Elektros išradimas ir pagrindinės sąvokos. Elektros išradimas. Pagrindinės sąvokos. Elektros energijos gaminimo būdai. Atominė elektrinė. Vėjo jėgainės. Vandens energijos elektrinė (hidroelektrinė). Saulės energija. Išvados. Priedas.
  Elektromagnetizmas, referatas(18 puslapių)
  2008-12-11
 • Elektra ir magnetizmas

  Elektroninės teorijos pagrindai. Kulono dėsnis. Elektrinis dipolis. Darbas perkeliant elektros krūvį. Potencialas. Ryšys tarp potencialo ir įtampos. Kūnų elektrinės savybės. Laidininkai dielektriniame lauke. Dielektrikai. Elektrinė talpa ir kondensatoriai. Nuolatinė elektros srovė. Metalų elektroninis laukas. Omo dėsnis. Laidininkų jungimo būdai. Kirchhofo taisyklės. Metalų elektrinio laidumo priklausomybė nuo temperatūros. Superlaidumas. Termoelektriniai reiškiniai. Puslaidininkų elektrinis laukas. bendros žinios apie juostinę teoriją. Priemaišinis laidumas.
  Elektromagnetizmas, špera(6 puslapiai)
  2006-11-21
 • Elektrinės savybės

  Įvadas. Metalai, izoliatoriai, puslaidininkiai: juostų teorija. Metalai. Puslaidininkiai. Izoliatoriai. Laidūs polimerai. Vienmačiai laidininkai. Elektrinė anizotropija. Temperatūros priklausomybė nuo elektrinio laidumo. Metalai. Wiedmann’o – Franz’o dėsnis: ryšys tarp elektrinio ir šiluminio metalų laidumų. Dielektrikai. Superlaidumas. Termometrija: vadovas.
  Elektromagnetizmas, konspektas(14 puslapių)
  2006-11-27
 • Elektrinis laukas

  PowerPoint pristatymas. Elektros reiškiniai. Uždaroje sistemoje galioja krūvio tvermės dėsnis. Elektros krūvio tankis. Kulono dėsnis. Pagrindinės Š. Kulono mokslinės publikacijos. Nustatyti kokia jėga sąveikaują elektronas vandenilio atome. Elektrinio lauko stiprumas. Elektrinio lauko srautas. Nuopelnai, Gauso teoremos taikymas. Begalinės tolygiai įelektrintos plokštumos elektrostatinis laukas. Elektrostatinių laukų suvestinė. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrinio lauko potencialumo sąlyga. Elektrinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprumo ir potencialo ryšys. Laidininkų elektrinė talpa. Plokščiojo kondensatoriaus elektrinė talpa. Elektrostatinio lauko energija. Elektrostatinio lauko energijos tankis. Sferinio kondensatoriaus energija. Elektromagnetinės bangos. Banginė lygtis.
  Elektromagnetizmas, pristatymas(30 skaidrių)
  2008-10-16
 • Elektrinių dydžių matavimas ir jų paklaidų įvertinimas

  Darbo užduotis. Išmatuoti srovės stiprumus, įtampas. Apskaičiuoti varžas. Rasti absoliutines ir santykines matavimų paklaidas. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-03-15
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

  Darbo užduotis: išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Išmatuoti srovės stiprius ir įtampas, pagal Omo dėsnį apskaičiuoti varžą.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (10)

  Darbo užduotis: išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas: Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2007-11-14
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (11)

  Darbo tikslas: Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir metodas. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-03-15
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (12)

  Darbo užduotis: išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-03-21
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (13)

  Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-04-22
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (15)

  Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Išmatuoti srovės stiprius ir įtampas, pagal omo dėsnį apskaičiuoti varžą. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2008-05-20
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (16)

  Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-23
 • Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos (17)

  Darbo tikslas: tobulinti elektrinių dydžių matavimo įgudžius, išmokti įvertinti matavimo sistemines paklaidas. Teorine dalis. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Išvada.
  Elektromagnetizmas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-26
Puslapyje rodyti po